Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
^Επιστροφή στην Αρχή

 • 1 Γέφυρα Ρίο - Αντίριο
  Η γέφυρα Ρίου - Αντιρίου κατέχει παγκόσμια πρωτιά καθώς είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων με συνεχές κατάστρωμα 2,522 μέτρων. Κατασκευάστηκε το 2004 και αποτέλεσε όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη.
 • 2 Αχαϊα Κλάους
  Η Αχαϊα Κλάους είναι μια σύγχρονη επιχείρηση οινοποιίας που εκτός από την οινική της δραστηριότητα απλώθηκε και σε άλλους τομείς, όπως η διοργάνωση Συνεδρίων και Περιφερειακών Εκθέσεων σε σύγχρονες αίθουσες, και η διάθεση των παραδοσιακών της χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ιδρύθηκε το 1854 από τον Γουσταύο Κλάους και το διασημότερο κρασί που παράγεται στις εγκαταστάσεις της είναι η Μαυροδάφνη.
 • 3 Φάρος της Πάτρας
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Αρχαίο Ωδείο Πατρών
  ...
 • 5 Γραφεία Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΑΧΑΪΑΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας

  
  
  

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αναγγελία Δραστηριοτήτων στη Δ/νση Ανάπτυξης

Π.Δ. 159-3.8.1999 ΦΕΚ 157: Τροποποίηση του Π.Δ. 17-1996-Μέτρα  για τη βελτίωση της ασφάλειας  και της υγιεινής των εργαζομένων, συμμόρφωση με οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ (11/Α) και του Π.Δ. 70Α/88  

Π.Δ. 113-17.10.2012 ΦΕΚ 198:Επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων , καθορισμός  κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες 

Π.Δ. 114/2012

Π.Δ. 115/2012: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις 

Π.Δ. 108/2013 για την κατασκευή & συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Βάσει της υπ' αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β'/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας θεώρησης των Υ.Δ.Ε, και με την επιφύλαξη για την τροποποίηση τους μετά από αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η νέα Υ.Δ.Ε αποτελείται από ένα σύνολο 4 εγγράφων:

Ι) Το βασικό έντυπο (πρώτη σελίδα).

ΙΙ) Το πρωτόκολλο ελέγχου. Είναι δύο τύποι εγγράφου: α) Κατά πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ HD-384 και β) κατά Κ.Ε.Η.Ε.

ΙΙΙ) Την έκθεση παράδοσης.

ΙV) Τα σχέδια (Αναλυτικό μονογραμμικό και μονογραμμικό πίνακα).

Άρα η νέα Υ.Δ.Ε περιέχει συνολικά τουλάχιστον 4 σελίδες και εκδίδεται σε τρία αντίγραφα: Ένα για τον πελάτη, ένα για τον ηλεκτρολόγο και το πρωτότυπο για τη Δ.Ε.Η. Το βασικό έντυπο (πρώτο από τα τέσσερα έντυπα) εκδίδεται μία φορά επιπλέον (σύνολο 4 αντίγραφα) προκειμένου να αρχειοθετηθεί από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Η θεώρηση του βασικού εντύπου γίνεται σε 4 (τέσσερα) αντίγραφα, ένα από τα οποία θα αρχειοθετείται από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Υ.Δ.Ε. Βασικό έντυπο

Υ.Δ.Ε. Έκθεση παράδοσης

Υ.Δ.Ε. Πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕ.Η.Ε.

Υ.Δ.Ε. Πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛ.Ο.Τ. HD-384

ΦΕΚ για Εσ. Δίκτυα & Ηλ. επικοινωνιών (ΕΔΗΕ)

Νομοθεσία για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών που εχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ

Νομοθεσία που αφορά θεμελιακές γειώσεις

Ισχύουσα Νομοθεσία για τις γεννήτριες

Νομοθεσία για ελέγχους ποιότητας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & ηλεκτρολόγων

Σεμινάρια

Λειτουργία γραφείων Ν.Τ. Αχαϊας