Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Εγγραφή στο ΜΕΚ (Τ.Ε.Ι.)
^Επιστροφή στην Αρχή

 • 1 Γέφυρα Ρίο - Αντίριο
  Η γέφυρα Ρίου - Αντιρίου κατέχει παγκόσμια πρωτιά καθώς είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων με συνεχές κατάστρωμα 2,522 μέτρων. Κατασκευάστηκε το 2004 και αποτέλεσε όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη.
 • 2 Αχαϊα Κλάους
  Η Αχαϊα Κλάους είναι μια σύγχρονη επιχείρηση οινοποιίας που εκτός από την οινική της δραστηριότητα απλώθηκε και σε άλλους τομείς, όπως η διοργάνωση Συνεδρίων και Περιφερειακών Εκθέσεων σε σύγχρονες αίθουσες, και η διάθεση των παραδοσιακών της χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ιδρύθηκε το 1854 από τον Γουσταύο Κλάους και το διασημότερο κρασί που παράγεται στις εγκαταστάσεις της είναι η Μαυροδάφνη.
 • 3 Φάρος της Πάτρας
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Αρχαίο Ωδείο Πατρών
  ...
 • 5 Γραφεία Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΑΧΑΪΑΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας

  
  
  

Εγγραφή στο ΜΕΚ (Τ.Ε.Ι.)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, ορίζονται στα άρθρα 107 – 110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ.Α΄/18-06-2008)«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», κατά ειδικότητα.

Η εγγραφή γίνεται πάντα στην πρώτη (Α΄) βαθμίδα του ΜΕΚ και σε κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες, ανάλογα με την ειδικότητα, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Για την εγγραφή απαιτείται συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου καθώς και εμπειρία σε έργα.

Σημείωση:

Για το χρονικό διάστημα μέχρι να συμπληρωθεί πενταετία και εφόσον έχει συμπληρωθεί τριετία από τη λήψη του πτυχίου, παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης μικρών έργων, μετά από εγγραφή στα Μητρώα περιφερειακών ενοτήτων.

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας)
 2. Πιστοποιητικό σπουδών ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Προκειμένου περί πτυχιούχων ανωτέρων Τεχνικών Σχολών της αλλοδαπής απαιτείται:

α. Απλή φωτοτυπία του πτυχίου στην ξένη γλώσσα και επίσημη μετάφρασή του.

β. Πιστοποιητικό ισοτιμίας με την αντίστοιχη σχολή της ημεδαπής.

 1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή επικυρωμένη φωτ/πία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις.
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ.1599/86 στην οποία θα αναφέρονται συνοπτικά τα έργα που προσκομίζετε με την αίτηση, καθώς και το είδος εργασιών (κατασκευή – επίβλεψη ).
 3. Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε ΔΟΥ (ΚΑΕ 3438), ποσού 60 €.

Β. Αποδεικτικά εμπειρίας :

    

 1. Για έργα Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα: Πιστοποιητικά εμπειρίας από τους αρμόδιους φορείς σε έντυπα Α & Β, συνοδευόμενα από διαβιβαστικά (σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 1 & 9 / 99).


 1. Για Ιδιωτικά έργα :

2.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντα μηχανικού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος κατασκευαστής) ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και έγγραφα νομιμοποίησής του (σε περίπτωση κατασκευής από ανάδοχο εταιρεία στην οποία συμμετέχει ως μέλος).
 • Έντυπο τύπου Γ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του έργου υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον φορέα του έργου.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας.
 • Φωτοτυπία εργολαβικού συμφωνητικού.
 • Ηλεκτροδότηση οικοδομής ή φωτοτυπία τιμολογίων υλικών σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης οικοδομής.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως επί τόπου μηχανικός για τον ανάδοχο, πρέπει να προσκομίσει δελτία παροχής υπηρεσιών προς τον ανάδοχο.
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.
 • Σε περίπτωση ιδιόκτητου οικοπέδου, υποβάλλεται το συμβόλαιο κυριότητας αντί του εργολαβικού.

2.2                . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και του επιβλέποντα μηχανικού (έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων σε περίπτωση νομικού προσώπου).
 • Έντυπο τύπου Γ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του έργου υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον φορέα του έργου.
  • Φωτοτυπία συμφωνητικού.
  • Φωτοτυπίες των τιμολογίων, του αναδόχου προς τον κύριο του έργου.
  • Δελτία παροχής υπηρεσιών, του ενδιαφερόμενου προς τον ανάδοχο.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας.
  • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

2.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κύριου του έργου στην οποία θα αναγράφεται το κατασκευαστικό κόστος, ο χρόνος απασχόλησης, κατανομή εργασιών ανά κατηγορία έργου και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το έργο (έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων σε περίπτωση νομικού προσώπου)
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας, στην οποία θα αναγράφεται ως επιβλέπων το όνομα του αιτούντος.
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

2.4. Για άλλου είδους εργασίες εκτός από οικοδομικές, προσκομίζεται άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας ή κάθε στοιχείο σχετικό με το έργο.

2.5. Οι φωτοτυπίες των τιμολόγιων και των δελτίων παροχής υπηρεσιών, πρέπει να είναι ή επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση για το γνήσιο τους.  


3. Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή :

3.1. Έργα του Δημόσιου τομέα : Πιστοποιητικά της αρμόδιας αρχής ή Οργανισμού της αλλοδαπής που επιβλέπει το έργο, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου.

3.2. Έργα Ιδιωτικών φορέων : Πιστοποιητικά του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, όπως τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο 2.

Και όποιο άλλο στοιχείο ζητηθεί από την υπηρεσία κατά τον έλεγχο.

Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου κειμένου και σε επίσημη μετάφρασή του.

Επισημαίνουμε ότι, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με πλήρη τα   πιο πάνω δικαιολογητικά, κατά την υποβολή της.

         

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:    

 

210 – 64 19 832 & 64 19 882

 

210 – 64 19 835 & 64 11 870

 

Δικτυακός τόπος : www.ypexd15.gr

 

Σεμινάρια

Λειτουργία γραφείων Ν.Τ. Αχαϊας