Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκτύπωση

Οργανισμός Δήμου Αθηναίων

Οργανισμός Δήμου Αιγιαλείας

Οργανισμός Δήμου Δυτικής Αχαϊας

Οργανισμός Δήμου Λάρισας

Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Οργανισμός Δήμου Πειραιά

Νόμος 3174/2003 Μερική Απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα 

Νόμος 3839/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 

Νόμος 3919/2011

 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Οργανισμός Δήμου Ερυμάνθου