Καθορισμός παραβόλου για αναγγελία δραστηριοτήτων του Π.Δ. 108/2013

Εκτύπωση

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 1750Β'/17-07-2013 ) που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Π.Δ.108/2013 για την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εν λόγω Π.Δ. Το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης αναφέρει ότι: «Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας σύμφωνα με τις παρ. 1.(Α), 1.(Β) και 1.(Δ) του άρθρου 10 του π.δ. 108/2013,καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο
δεκαεπτά (17) ευρώ.»