Ρόλος - Σκοπός

Σύνδεση Μέλους

Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους

Παρακαλώ, εισάγετε το Ονοματεπώνυμο σας!
Παρακαλώ, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας!
Παρακαλώ, εισάγετε το e-mail σας! Λάθος διεύθυνση e-mail!
Παρακαλώ, εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου σας!

Θέσεις εργασίας

Ρόλος - Σκοπός Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας

• Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 περιφερειακά τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας.

• Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 47.000

 

Οι σκοποί της Ένωσης, μεταξύ των άλλων, είναι:

 • Η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της με κάθε νόμιμο μέσο.
 • Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής - τεχνολογικής στάθμης των μελών της, ιδιαίτερα στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνική.
 • Η συμβολή στην προαγωγή της Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας γενικά και σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρα.

 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, επέχει την θέση Επιμελητηρίου για τους Μηχανικούς των ΤΕΙ αφού :

 • Αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα τήρησης μητρώου άσκησης επαγγελματπκής δραστηριότητας μετά την κτήση του Πτυχίου
 • Παρέχει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών κάθε ειδικότητας και εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις προς χρήση σε Δημόσιες Αρχές ( Οργανισμούς Δημοσίου, Ασφαλιστικά ταμεία, ΥΠΕΧΩΔΕ, Νομαρχίες κλπ).
 • Παρέχει βεβαιώσεις για το ότι τα μέλη μας δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση του Επαγγέλματος προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου
 • Η εγγραφή θεωρείται απαραίτητη προκειμένου για την πιστοποίηση Μηχανικών ΤΕΙ ως στελεχών σε ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ( Υπουργική απόφαση υπ'αριθ. 36927/4751ΦΕΚ847/8-7-2002 Άρθρο 8 παρ.5 εδαφ.ιδ).

 

Επίσης η ΕΕΤΕΜ εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά καθώς και σε επιτροπές επεξεργασίας, θεμάτων που αφορούν την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση.

Ειδικότερα :

 • Ορίζει εκπροσώπους στα Νομαρχιακά ΣΧΟΠ ( Π.Δ 69ΦΕΚ.60Α'/9.3.2000) και συμμετέχει με εκπροσώπους στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (ΣΑΕΙ) τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην επιτροπή επεξεργασίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ ( Π.Δ 165/2000 ΦΕΚ 149 Α 728-6-2000)
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους στο Δ.Σ του ΤΣΜΕΔΕ, στην επιτροπή του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) με βάση τον Ν.1418/84 το Π.Δ 472/85 ΦΕΚ 168Α1 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ 609/85 ΦΕΚ 223Α'και τροποποιήθηκε με το Π.Δ 368/94 ΦΕΚ 201Α' καθώς στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Ν.2940ΦΕΚ 180Α'/6-8-2001 άρθρο 4.
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους σε διάφορα συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας όπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π) Ν.2327/95 ΦΕΚ 156Α'/31-7-95 άρθρο 16, Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε) Ν.1404/83 ΦΕΚ 173Α',αρθρο14 παρ.2 και Υπ. Απόφαση Ε5/661/1984,ΦΕΚ 93Β/1984.
 • Εκδίδει το επιστημονικό και τεχνικό περιοδικό «Τεχνικό Βήμα» v. Διοργανώνει αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς , Ημερίδες ,Συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια Παρέχει κατόπιν αιτήσεως /συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα ( επαγγελματικά, εκπαιδευτικά κλπ.) της αρμοδιότητας της, συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ εγγράφονται ως μέλη οι απόφοιτοι των ανωτάτων σχολών Μηχανικών (Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ) των παρακάτω ειδικοτήτων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως αυτές ορίζονται με βάση το Π.Δ 388/89 ΦΕΚ 169Α':

 • Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής
 • Πτυχιούχος Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Ορυχείων
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος
 • Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής
 • Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός
 • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός
 • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας

 

Επίσης οι Πτυχιούχοι των νέων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.: Βιομηχανικής Πληροφορικής Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Πληροφορικής και επικοινωνιών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 

Τα μέλη μας ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα, σε όλο το φάσμα των τεχνικών έργων και εργασιών και ειδικότερα ως:

 • Εργολήπτες Δημοσίων Έργων όλων των ειδικοτήτων
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Μελέτη-Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων, Επιβλέψεις Έργων)
 • Μηχανικοί Βιομηχανίας
 • Στελέχη Τεχνικών και Εργοληπτικών Εταιρειών, Μελετητικών Γραφείων
 • Πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι Τεχνικών και εργοληπτικών Εταιρειών
 • Υπάλληλοι Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργείων ,Περιφερειών , ΔΕΚΟ, Ο.Τ.Α)
 • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αναζήτηση

Τιμές Καυσίμων Πάτρα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρα