Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.

Π.Δ. 159-3.8.1999 ΦΕΚ157:Τροποποίηση του Π.Δ. 17-1996-Μέτρα  για τη βελτίωση της ασφάλειας  και της υγιεινής των εργαζομένων, συμμόρφωση με οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ (11/Α) και του Π.Δ. 70Α/88  

 

Π.Δ. 112/2012: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα 

Π.Δ. 113-17.10.2012 ΦΕΚ 198: Επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων , καθορισμός  κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες

 

Π.Δ. 114/2012: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων & προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις 

 

Π.Δ. 115/2012: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις 

 

Αναζήτηση

Τιμές Καυσίμων Πάτρα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρα