Αναζήτηση

                                    

*Ακριβώς με τη **λήξη <http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=25764>**
της **εξάμηνης παράτασης
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=19451&lang=el>** ισχύος του
μητρώου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, η σχετική **πλατφόρμα
<https://www.buildingcert.gr/>** "κατέβασε ρολά", τόσο για την καταχώρηση
νέας ενεργειακής επιθεώρησης, όσο και για την επεξεργασία ή τη συμπλήρωση
παλαιότερης.*
Πλέον, τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης έχουν *μόλις 162 επιτυχόντες
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=22232&lang=el>*, ενώ σε αυτούς
θα προστεθούν άμεσα *επιπλέον 43
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=25541&lang=el>* οι οποίοι προς
το παρόν βρίσκονται τυπικά σε προσωρινή και όχι σε οριστική λίστα
επιτυχόντων.
Συνολικά λοιπόν, οι ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν από σήμερα 01/07 τη
δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων, είναι *μόλις 205
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=25541&lang=el>* και όπως είναι
λογικό, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες σε όλη την
Ελλάδα.
Σας ενημερώνουμε ότι για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που έχουν απωλέσει
τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κατόπιν εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α 269) «Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» από τις 1
Ιουλίου 2015, ο εναπομείνας χρόνος ταμειακής ενημερότητάς τους θα είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
http://www.buildingcert.gr/