Αναζήτηση

Ενημέρωση για την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε συνεργασία με τον συνάδελφο Σαλευρή Αντώνιο και αφού έλαβε υπόψη:

  • τις προβλέψεις του Άρθρου 12 και το Παράρτημα Γ του Π.Δ.108/2013
  • τις προβλέψεις του Άρθρου 11 §2 του Ν.3982/2011
  • το Άρθρο 2 του Ν.4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • τις προβλέψεις των Άρθρων 23 και 24 του Ν.3844/2010

προχώρησε στην εκπόνηση υποδειγμάτων «Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης» και «Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών» και τα παρέχει στην διάθεση των συναδέλφων.

Δεδομένου ότι το Άρθρο 12 §3 και το Παράρτημα Γ του Π.Δ.108/2013 είναι ασαφή όσον αφορά τον καθορισμό των Έργων και Εργασιών, οι οποίες πρέπει να καλύπτονται από την «Υπεύθυνη Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης», η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ προτείνει όπως συμπληρώνεταιμε ευθύνη των συναδέλφων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 §3 του Π.Δ.108/2013, «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»), τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. οφείλουν κατ' ελάχιστο να παραδίδουν την «Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.)» στον Ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ή (εάν υπάρχει) στον Μελετητή της εγκατάστασης, μέχρι του ορισμού του «Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 11 § 2 του Ν.3982/2011.

 

H Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών θα θεωρείται από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ατελώς.

Για το θέμα της «Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης», το οποίο είναι κάτι νέο για τα Ελληνικά δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 24 §5 του Ν.3844/2010 «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται τα κριτήρια για το ισοδύναμο ή το συγκρίσιμο χαρακτήρα της ασφαλιστικής κάλυψης, με βάση το σκοπό της και την κάλυψη που παρέχει ως προς τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, το ασφαλιζόμενο ποσό ή το ανώτατο όριο της εγγύησης, καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις από την κάλυψη και ρυθμίζεται κάθε θέμα εφαρμογής του άρθρου αυτού», δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, τα συγκεκριμένα κριτήρια παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Παρόλα αυτά η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ήδη επεξεργάζεται τρόπους για την αντιμετώπισή του.

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών  

Ειδικό Έντυπο πληροφοριών