Αναζήτηση

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο ν.4313/2014 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον Κλάδο των Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις όπως τελικά ψηφίστηκαν ήταν αποτέλεσμα της αποδοχής των σχετικών προτάσεων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Μ. Χρυσοχοΐδη.

 

Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολογίων Τεχνικών Έργων
ν.4313/2014 παρ. 2 του άρθρου 70

Για την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων συστήνεται ειδικός Φορέας, μη κερδοσκοπικός, με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» ο οποίος θα υπάγεται στην εποπτεία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Στην εταιρεία θα συμμετέχουν ισότιμα το Τ.Ε.Ε από κοινού με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του ν.4233/2014(τροποποίηση του άρθρου 87 του ν.1943/1991) και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με την παραγωγή, ή την προαγωγή της τεχνολογίας των τεχνικών έργων.

Υπενθυμίζουμε ότι με το συγκεκριμένο άρθρο του ν.1943/1991, το οποίο τροποποιήθηκε στις αρχές του 2014, δίνεται η δυνατότητα στο Τ.Ε.Ε., από κοινού με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, να συμμετέχει στην ίδρυση φορέων Ν.Π.Ι.Δ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη τιμολογίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την Εταιρεία ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση.

Δυνατότητα εγγραφής και άλλων ειδικοτήτων Μηχανικών Τ.Ε.Ι στα Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Μ.Ε.Κ

ν.4313/2014 παρ. 10 του άρθρου 70 (τροποποίηση του ν.3669/2008)

Επεκτείνεται το δικαίωμα εγγραφής στην Κατηγορία Έργων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Μ.Ε.Κ. και στους Πτυχιούχους των Τμημάτων:
α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε,
β) Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε (Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης),
γ) Μηχανικών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε,
γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε,
δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε,
ε) Μηχανικών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε,
στ) Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε,
ζ) Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε,
η) Μηχανικών Λογισμικού Τ.Ε. και
θ) Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.