Αναζήτηση

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 18 Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α'230) «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», σε συμμόρφωση προς τις διατάξειςτης Οδηγίας 97/52/ΕΚτης 13ης Οκτωβρίου 1997 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 101 Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α'230) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000 (Α'15) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚτης Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘΜ.609 Κατασκευή Δημοσίων Έργων

Εγκύκλιος 36_2001 με θέμα: "Οδηγίες για τη λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε περιβάλλον ευρώ"

Π.Δ.18/2000(ΦΕΚ15/Α/3.2.2000)