Ρόλος - Σκοπός

Σύνδεση Μέλους

Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους

Παρακαλώ, εισάγετε το Ονοματεπώνυμο σας!
Παρακαλώ, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας!
Παρακαλώ, εισάγετε το e-mail σας! Λάθος διεύθυνση e-mail!
Παρακαλώ, εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου σας!

Θέσεις εργασίας

Ρόλος - Σκοπός Ινστιτούτου Τεχνολογίας

Η υλοποίηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ( Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης, εξειδίκευσης) των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας, σε επιστημονικό – κλαδικό – τοπικό – εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο προσανατολισμός - ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε., με την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας ή με τη συνεργασία επαγγελματικών, κρατικών και κοινωνικών φορέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα προγράμματα Υλοποίησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθούν τεχνικοί άλλων βαθμίδων και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων καθώς και αλλοδαποί τεχνικοί και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων απ΄ αυτού του μηχανικού.

Η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στο Τομέα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που αποβλέπει στην ενίσχυση και διερεύνηση των επιστημονικών γνώσεων των παραπάνω ομάδων, ατόμων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παραγωγής, της αγοράς, της οικονομίας και στη δυναμική εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

Η παροχή των απαραίτητων επιστημονικών και άλλων γνώσεων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η ελεύθερη εγκατάσταση των μηχανικών των Ανώτατης Εκπαίδευσης, τεχνικών και άλλων επιστημόνων ειδικότητας μη μηχανικού, όπως αυτή προβλέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις των δοκιμασιών προσαρμογής ή όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις και ανάγκες της απαιτούμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό (Α.Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Ι.., Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Βιομηχανία) και ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και αναλαμβάνει το συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων.

Κατά την επιδίωξη και για την επίτευξη του σκοπού του ο φορέας διενεργεί έρευνες και εκπονεί μελέτες για την έγκαιρη καταγραφή των υφιστάμενων επιμορφωτικών αναγκών, για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της χώρας ή της Αλλοδαπής (Ελληνικά ή Διεθνή Ιδρύματα και ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κλπ) του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές κοινότητες.

Η διεξαγωγή εξειδικευμένων ερευνητικών και μελετητικών προγραμμάτων που αφορούν τον τομέα ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας και των οργανώσεων μελών της. Συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιάζει και παράγει ή επιβλέπει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βοηθημάτων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, βιβλίων, λογισμικού Η/Υ, ταινιών, βίντεο κλπ). Μπορεί να παρέχει επιμορφωτικές υπηρεσίες (έρευνα αναγκών, σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων), σχετικές πληροφορίες (εκπαιδευτικό υλικό κλπ) κάθε είδους συμβουλές ή ενημέρωση. Σχεδιάζει και εγκαθιδρύει μηχανισμούς μετάδοσης επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων.

Οργανώνει βιβλιοθήκη και χρησιμοποιεί την πληροφορική και οπτικοαουστικά μέσα, πραγματοποιεί εκδόσεις για τη μετάδοση των επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων ή για ενημέρωση.

Χορηγεί τα ανάλογα πιστοποιητικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Προβαίνει σε κάθε ενέργεια αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού του.

Η Εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική και επιμορφωτική κατάρτιση με διαφορετική κρίση και περιεχόμενο από την εκπαίδευση που παρέχουν τα κάθε μορφής ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, είτε προπτυχιακή είτε μεταπτυχιακή, χωρίς να χορηγεί οποιοδήποτε τίτλο.