ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εκτύπωση

Απόφαση Αριθμ. οικ. 72146/2316/07.01.2009  Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων

Απόφαση Αριθμ. Δ14/50504/01.05.2002 Προσαρμογή του κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ97) προς τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197

Απόφαση Ορίων Αμοιβών μελετών 13.08.2009  

Απόφαση Αριθμ. Δ17α/116/4/ΦΝ429 Έγκριση Ελληνικού κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα