Ανάθεση & εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Εκτύπωση

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.3316/22.02.2005