Νόμοι

Εκτύπωση

Νόμος υπ'αριθμ.3212/31.12.2003: Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 18/03/1986

Νόμος υπ'αριθμ.2052/05.06.1992:Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις

Νόμος υπ'αριθμ.2229/31.08.1994:Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις