Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Εκτύπωση

Δημόσια έργα ν.1418/1984

Ανάθεση & εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ν.3316/2005

Άδεια δόμησης - Πολεοδομικές & άλλες διατάξεις - ΥΠΕΧΩΔΕ ν.3212/2003

Κατασκευή Δημόσιων έργων π.δ. 609/1985