Νομοθεσία Δημοσίων υπαλλήλων

Εκτύπωση

Οργάνωση και λειτουργία των ΠΣΕΑ ν.298/1976

Επιλογή προσωπικού & ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ν.2190/1994

Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης ν.2470/1997

Δημόσια διοίκηση - Περιφέρειες ν.2503/1997

Τροποποίηση ν2190/1994 & συμπληρωση διατάξεων ν.2683/1999

 Εταιρική διακυβέρνση ν.3016/2002

Μερική απασχόληση ν.3174/2003 

Αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις

Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων ν.3528/2007

Νομική κάλυψη Τεχννικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών  διώξεων εις βάρος τους. Απόφαση οικ.34464/3522 ΦΕΚ 1040/25.06.2007

Συνδικαλιστικό ν.1264/1982