Εργασιακά-Μισθολογικά

Εκτύπωση

Υπαλληλικός κώδικας Ν.3839/2010

Αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας-Τροποποίηση άρθρων του Ν.4057/2012 με τον Ν.4093/2012

Ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.4093/2012

Μισθολογικοί πίνακες κατάταξης υπηρετούντων υπαλλήλων με βάση το νέο μισθολόγιο

Ν.4038/2012 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ο Ν.4093/2012  που αφορά σε μισθολογικές-συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου,διαθεσιμότητα κλπ. 

Πρώτες εφαρμοστικές εγκύκλιοι του Ν.4024/201.Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,εργασιακή εφεδρεία

Το πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων Ν.4057/2012

Το πολυνομοσχέδιο για ενιαίο μισθολόγιο,εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις Ν.4024 ΦΕΚ226/27-10-2011

Υπαλληλικός Κώδικας Ν.3528/2007