Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι)

και τους αποφοίτους τους

Βασικοί Νόμοι:

Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) Ν.1404 ΦΕΚ 173Α'/24-11-1983

«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτωνς»

Θέματα Σπουδών - Φυσιογνωμία Τ.Ε.Ι. N.2916 ΦΕΚ 114Α΄/11-6-2001

«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής»

Τροποποιεί κυρίως διατάξεις του ιδρυτικού νόμου των Τ.Ε.Ι Ν.1404 και του ιδρυτικού νόμου των Πανεπιστημίων Ν.1268 (ΦΕΚ 87Α'/16-6-1982) όπως επίσης και των νόμων (Ν.2817/2000, Ν.2621/1998). Αποσαφηνίζει το ρόλο των Τ.Ε.Ι και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός τομέας) άρθρο 1.

4ετη Διάρκεια σπουδών - πρακτική άσκηση - διπλωματική εργασία

Διέπονται από το  Άρθρο 5 παρ.12β του Ν.2916

Τροποποιούνται οι διατάξεις των:  Π.Δ174 ('Αρθρο 2, ΦΕΚ 59Α΄/ 29-3-1985) &  Π.Δ227 (130Α΄/20-6-1995) καθώς και η  παρ.5 του Άρθρου 57 του Ν.2413 (ΦΕΚ 124Α΄/17-6-1996 )

«Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.»

διέπονται από τις διατάξεις των Άρθρων 4 και 5 του Ν.2916, καταργούνται οι διατάξεις του Άρθρου 1 παρ.26 του Ν.2621 (ΦΕΚ 136Α'/ 23-6-1998).

N.3549 ΦΕΚ 69’Α/20-03-2007

"Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι"
Άρθρα 1 και 2. Τα Τ.Ε.Ι συνδέονται άμεσα με την παρ.5 του Άρθρου 16 του Συντάγματος για τα Α.Ε.Ι.
 

Ν.3794 ΦΕΚ 156Α’/4-09-2009

«Ρύθμισης θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα»

Άρθρο 18: Καθορισμός του τρόπου έκδοσης των Π.Δ/των για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ν.4009 ΦΕΚ 195Α’/06-09-2011

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ενοποιούνται σε μεγάλο βαθμό η δομή και λειτουργία των Πανεπιστήμιων και των Τ.Ε.Ι, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται πλήρως η ενιαία δομή και λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Ν.3404 ΦΕΚ 260Α΄/17-10 -2005

«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
Καθιερώνεται η εφαρμοσμένη έρευνα στα Τ.Ε.Ι, ενισχύονται τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων

Ν.3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28 β) & Άρθρο 4

"Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

α. Καταργείται το ισχύον καθεστώς των κατατακτηρίων εξετάσεων από Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004  το καθεστώς κατάταξης θα είναι κοινό για όλους τους αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους   είτε προέρχονται από  Πανεπιστήμια είτε από Τ.Ε.Ι.

β. Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας & Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου  

Δομή και λειτουργία των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Νόμος υπ'αριθ.1404/1983 

Δομή και λειτουργία Ανώτατων Ιδρυμάτων Νόμος υπ'αριθμ.1268/1982

Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Νόμος υπ'αριθμ.1514/1985

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας Νόμος υπ'αριθμ.2327/1995 

Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Νόμος υπ'αριθμ.2413/96

Ενιαίο λύκειο,πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ν.2525/1997 

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων & άλλες διατάξεις Ν.2621/1998

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Ν.2909/2001 

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής Ν.2916/2001

Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού  σχολικών κτιρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 

 

Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και λοιπες διατάξεις Ν.3404/2005

Μεταγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού-εξωτερικού Ν.1865/1989 και Ν.1966/1991

Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Ν.2817/2000

Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Ν.3027/2002

Περί της ισοτιμίας των πτυχίων Ν.298/1976

Μεταρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων Ν.3549/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν.3528/2007

Αναζήτηση

Τιμές Καυσίμων Πάτρα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρα