Θέματα Παιδείας

Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας & Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου  

Δομή και λειτουργία των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Νόμος υπ'αριθ.1404/1983 

Δομή και λειτουργία Ανώτατων Ιδρυμάτων Νόμος υπ'αριθμ.1268/1982

Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Νόμος υπ'αριθμ.1514/1985

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας Νόμος υπ'αριθμ.2327/1995 

Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Νόμος υπ'αριθμ.2413/96

Ενιαίο λύκειο,πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ν.2525/1997 

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων & άλλες διατάξεις Ν.2621/1998

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Ν.2909/2001 

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής Ν.2916/2001

Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού  σχολικών κτιρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 

 

Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και λοιπες διατάξεις Ν.3404/2005

Μεταγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού-εξωτερικού Ν.1865/1989 και Ν.1966/1991

Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Ν.2817/2000

Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Ν.3027/2002

Περί της ισοτιμίας των πτυχίων Ν.298/1976

Μεταρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων Ν.3549/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν.3528/2007

Αναζήτηση

Τιμές Καυσίμων Πάτρα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρα