ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εκτύπωση

Προκήρυξη
(Αριθμός 1Κ/2015)
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα
(110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
στην Ανώνυμη Εταιρεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.).